پیدا شد که تظاهرات به طوری بود که سابقه نداشت، و این از هنر اسلام است و هنر ملت ایران. هنر اسلام؛ که بعد از این همه فشارها و بعد از این همه ارعابها و بعد ازاین همه تهدیدها و بعداز آن همه تبلیغات، بعد از چندین سال زحمت و جور، زحمت و اذیت یکدفعه تمام ایران در یک روز برای یک دعوت یک فرد - فرد عزیز - این‌طور در خیابانها ریختند. این از طرفی هنر اسلام است، اسلام این‌طور مردم را متحول کرده است که ترس را از دلها برده است و جانها را الهی کرده است و روحها را روحانی کرده است که بچه‌های کوچکشان را می‌آورند کفن می‌پوشانند و می‌گویند برای شهادت آمدیم.
این در تاریخ دنیا هیچ سابقه ندارد؛ تمام تاریخ دنیا را شما بگردید این را پیدا نمی‌کنید که با این وضع، با این کیفیت، با این ارعاب و ترساندنهای مردم و با این بمباران کردن مناطق - حتی تهران - این‌طور مردم بریزند بیرون که نتواند دیگر کسی بگوید که مردم جنگ نمی‌خواهند! مردم جنگ نمی‌خواهند، اما دفاع دارند. این «جنگ جنگ تا پیروزی» که مردم می‌گویند. این جنگ دفاعی است. و الّا ابتدائاً که اگر این مسائل نبود، ایران به هیچ جا نظر نداشت، الآن هم ندارد.
راهپیمایی روز قدس، ضربه به ابرقدرتها
تجربه‌هایی که کردند خارجیها، آنهایی که بی‌اطلاع بودند از اسلام، آنهایی که بی اطلاع بودند از قدرت اسلام و هنر اسلام، آنها در حجاب بودند و نمی‌دانستند - حالا هم هستند - لکن یک پرده‌ای برداشته شد از این حجاب. الآن سرتا ته دنیا همه ابرقدرتها می‌دانند قضیه چی هست. همه این تبلیغات هم که دارند می‌کنند، همه برای این است که، می‌دانند قضیه چه قضیه بزرگی بوده است و باید چه جوری با آن مقابله کرد، ابتدایش با اینکه سکوت کنند. این سکوت نه این است که ندانند، آنهایی که باید بدانند می‌دانند، سرانی که در دنیا هستند، ابرقدرتها، آنها می‌دانند، خبرگزاریهایی که اینجا دارند، مسائل را آن طوری که هست اطلاع می‌دهند، لکن یک وضع دیگری هم برای تبلیغاتی درست می‌کنند، نه اینکه ندانند، مسائل را می‌دانند. می‌دانند که بعد از این همه تبلیغاتی که‌