نامه
زمان: 5 تیر 1364 / 7 شوال 1405
مکان: تهران، جماران
موضوع: مأموریت رسیدگی به اختلاف صندوق تعاون صنفی و بانک مرکزی
مخاطب: موسوی، میرحسین (نخست وزیر)
[به دنبال ارسال نامه صندوق تعاون صنفی به محضر امام خمینی، آقای محسن نوربخش (رئیس کل بانک مرکزی) و آقای طهماسب مظاهری (معاون نخست وزیر و سرپرست بنیاد مستضعفان) نامه‌ای به حضور امام ارسال نمودند. در این نامه تأکید شده است که صندوق تعاون صنفی مبلغی وام از بانک مرکزی دریافت داشته و مقرر بوده که در مدت شش ماه مسترد شود و مسئله پرداخت این مبلغ توسط بنیاد مستضعفان موضوعیت ندارد. در این نامه با اشاره به اینکه بیش از هشتاد درصد از این مبلغ به مصرف رسیده است و در عین حال قرار بوده وام دریافتی در مهلت معینی مسترد شود، از امام خمینی کسب تکلیف شده است. با توجه به مغایرت نامه صندوق تعاون صنفی و نامه اخیر، امام خمینی آقای موسوی (نخست وزیر) را مسئول حل موضوع کرده‌اند:]
بسمه تعالی
جناب آقای نخست وزیر
گزارش قبلی با این گزارش مخالف است. جنابعالی طرفین را بخواهید و مسئله را حل کنید.
5 تیر ماه 64
روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>