هم، یک ماه هم، دو ماه هم، سه ماه هم دولت نتواند کار بکند، اشکالی نداشته باشد.
امروز یک روزش هم برای دولت حساسیت دارد و باید کار بکنند. بنابراین عرض من این است که باید آقایان نظر داشته باشند، انتقاد کنند، انتقاد سازنده، انتقاد نصیحت، و انتقاد خصمانه نکنند.
در نطقهای قبل از دستور و در صحبتهایی که وقتی معرفی می‌کنند وزرا را هتاکی نکنند این از شأن آقایان دور است. نباید یکی دیگری را تضعیف کند، همدیگر را تضعیف کنند، نه آنهایی که در اکثریت هستند، نه آنهایی که در اقلیت هستند، نه آنهایی که ممتنع هستند، هیچ کدام نباید این کار را بکنند، برای اینکه این خلاف رضای خداست، خلاف شرع است.
البته باید انتقاد کرد، مسائل را گفت و هرچه به نظر آقایان می‌آید باید بگویند، و اگر نگویند خلاف است. پس بنابراین، یک مطلب راجع به این است که برخوردها، برخوردهای اسلامی سالم باشد، چه در مجلس و چه در خارج مجلس. و یک صحبت این است که زودتر این مجلس تمام کار را انجام بدهد، و وزرا را زودتر و البته با نظر، با دقت همه چیز و به‌طور سریع این کار انجام بگیردکه تعطیل نباشد امور. مادر وضعی هستیم، در جنگ هستیم، در همه گرفتاریها هستیم، توطئه‌ها هستند و ما باید زودتر این کار را انجام بدهیم تا اینکه ان شاء الله این کشور [نمونه‌] باشد.
مداخله ننمودن قوای مسلحه در امور سیاسی
از آن طرف هم من به قوای مسلحه؛ چه ارتش باشد و چه [نیروهای‌] محلی باشد و چه پاسدارها باشند، به همه آنها سفارش می‌کنم که در امور سیاسی دخالت نکنند. این طور نباشد که یک دسته‌ای بروند راجع به اینکه کی این طوری گفته، یک دسته‌ای بگویند راجع به آنها، به آنها مربوط نیست، آنها باید مشغول جنگ باشند. ولی خوب، معلوم است که آنها مطلع می‌شوند از مجلس، نمی‌گویم مطلع نشوند، دخالت نکنند. و آقایان باید بدانند که اگر چنانچه در مجلس یک اضطرابی واقع بشود و یک وضع‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>