می‌ترسند. امریکا که می‌گوید باید ببینم که اسلام چه هست و می‌خواهد اسلام شناسی بکند برای این است که می‌خواهد اسلام را بفهمد، برای این است که این مسئله را چه جوری باید جلویش را گرفت. و اینکه در کرملین هم می‌گویند که باید خدا زدایی کرد، برای اینکه می‌دانند اتکال به خدا، این کارها ازش می‌آید.
دفاع مأموریتی الهی
شما که همه توجه به خدا و توجه به اسلام دارید و می‌خواهید از زیر بار قدرتهای دیگر خارج بشوید، نمی‌خواهید دوباره انگل باشد و بیایند اینها بر ارتشمان حکومت کنند و بر سپاهمان حکومت کنند. شما اگر باهم باشید می‌توانید این کار را بکنید. اگر جدای از هم بشوید که نمی‌توانید این کار را بکنید. با هم بودن است که می‌شود کار را انجام داد و تا حالا هم هرچه کار انجام گرفته است برای این جهت بوده است که با هم بودید. از این به بعد همه باهم باشید و مطمئن باشید که خدای تبارک و تعالی وقتی که شما برای او واقعاً خالص باشید او برای شما بیشتر کار انجام می‌دهد و همین‌طور که ایشان گفتند، ما خودمان چیزی نیستیم. هرچه هست قدرت او هست. ما چیزی نیستیم که بخواهیم قدرت نمایی کنیم، ما مأموریم از طرف خدا دفاع کنیم. مأموریتی که ما انجام می‌دهیم مأموریت از طرف خداست، در عبادات هم همین‌طور است. اگر خدا امر نکرده بود به عبادات، آدم نمی‌توانست بگوید من عبادت کنم. من چه‌ام که عبادت کنم؟
عبادت که را بکنم؟ اما امر کرده است، امر کرده است نماز بخوان، ما نماز می‌خوانیم. امر کرده است روزه بگیر، ما روزه می‌گیریم، امر کرده است شما دفاع کنید از خودتان، دفاع می‌کنیم، همان‌طور که انبیا می‌کردند. این منافات ندارد به اینکه همه چیز از خداست.
ماهم که دفاع می‌کنیم همین هم از خداست، از چیز دیگری نیست قدرت شما هم و تفنگ شما هم از خداست. اگر چنانچه یک لحظه عنایت خدا برگردد، در عالم هیچ چیز نیست. وقتی که اینطور است توجه به این بکنید که یک مسئولیت بزرگی به گردن شماست. مسئولیت این نیست که ما شکست خوردیم و بعد یک حکومت دیگر بیاید.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>