اجازه‌نامه
زمان: ؟
مکان: نجف
موضوع: اجازه مصرف وجوهات شرعی
مخاطب: اسلامی
بسمه تعالی
جناب آقای اسلامی
سلامت شما را خواستارم. از طویل نوشتن معذورم.
1- راجع به امام جماعت حضرت عبد العظیم اجازه دادم.
2- راجع به اهل علم یا منبر که وجوه می‌آورند مجازید هر نحو صلاح دیدید عمل کنید.
3- راجع به شخصی که در مدینه دستگردان کرده است، بقیه را ندهد؛ آنچه داده است اجازه دادم.
4- اشخاصی که برای تبلیغ فرستاده‌اید هر نحو کمک کنید مجازید. والسلام علیکم.