تلگراف
زمان: 25 فروردین 1346 / 3 محرّم 1387
مکان: نجف
موضوع: استفسار از دستگیری آقای قمی
مخاطب: میلانی، هادی
مشهد - حضرت آیت الله میلانی - دامت برکاته
حادثه آیت الله قمی موجب تأسف است. از سلامت ایشان مستحضرم فرمایید. سلامت و سعادت جنابعالی را خواستار است.
خمینی