نامه
زمان: 5 بهمن 1346 / 24 شوال 1387
مکان: نجف
موضوع: حرمت مال به دست آمده از بلیط بخت آزمایی
مخاطب: ؟
بسمه تعالی
24 شوال 87
به عرض می‌رساند، مرقوم شریف واصل، سلامت و توفیق جنابعالی را خواستار است. راجع به بلیط بخت آزمایی مرقوم شده بود، «معامله» باطل؛ و مالی که از آن به دست می‌آید حرام است و باید به صاحبانشان برسانند و در صورتی که آنها را نمی‌توان پیدا کرد، عمل مجهول المالک بنمایند و تفصیل را در رساله تحریرالوسیله نوشته‌ام. از جنابعالی امید دعای خیر دارم. والسلام علیکم.
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>