جز ادامه جهاد راهی نیست و برهمه مسلمانان واجب است که کمکهای مادی و معنوی خود را دراین پیکارمقدس بنمایند. و خداوند پشتیبان این اراده است. والله من وراء القصد».
- [اکنون که دست صهیونیسم در کلیه شئون حیاتی ایران مسلمان نفوذ کرده است به نظر حضرتعالی اساسی ترین راهی که ملت مسلمان ایران برای قطع دست اسرائیل در ایران باید به آن دست بزند چه می‌باشد؟ تا در نتیجه برادران ایرانی ما هم بتوانند با پیکار جویان فلسطین همگام گردند.]
- بسم الله الرحمن الرحیم. راه اساسی این است که مردم مسلمان ایران داد وستد خودرابا ایادی صهیونیسم و دیگر عوامل استعمار که در ایران هستند قطع کنند و از لحاظ مادی و روحی آنان را در فشار بگذارند و تمام روزنه‌های حیاتی را بر آنان تنگ سازند و خلاصه علیه آنان به نبرد اقتصادی دست بزنند و نیز در دیگر زمینه‌ها با آنان مبارزه کنند تا سرانجام مجبور شوند کلیه روابط خود را با ایران و خلق مسلمان آن قطع نمایند و در نتیجه ملت ایران بتواند همه امکانات مادی و معنوی خود را در اختیار مجاهدان فلسطین بگذارند.
در شرایط اسف‌انگیز فعلی بر هر مسلمانی لازم است که کلیه نیروهای خویش را برای آزاد کردن سرزمینهای اشغال شده و انتقام از اشغالگران به کار گیرند. «والله ولی التوفیق»، و جای تردید نیست که وظیفه یک نفر مسلمانی که در دورترین نقطه‌های جهان به سر می‌برد همان وظیفه‌ای است که خلق مسلمان فلسطین امروز به آن مسئول است، مسلمانان به مثابه دست واحدند و همه در مسئولیت عمومی یکسانند. (1) تفرقه جویی و نژادپرستی در کار نیست و بین ملتهای اسلامی هیچ گونه امتیازی وجود ندارد، جز تقوا و پرهیزگاری، گرامیترین شما نزد خدا پرهیزگارترین شماست. (2) حَسْبُنا اللهُ وَ نِعْمَ الْوَکیل. (3)