اجازه‌نامه
زمان: 30 مهر 1347 / 29 رجب 1388
مکان: نجف
موضوع: اجازه در امور حسبیه و شرعیه
مخاطب: شربیانی، ید الله
بسم الله الرحمن الرحیم
بعد الحمد والصلوة، جناب مستطاب عمدة الاعلام و مروج الاحکام آقای حاج سید ید الله شربیانی - دامت تأییداته - مجازند در تصدی امور حسبیه و شرعیه که منوط است به اذن فقیه جامع الشرایط، بعد از تشخیص حکم و موضوع و مراعاة الاحتیاط. و نیز مجازند در اخذ سهمین مبارکین برای اعاشه خودشان به نحو اقتصاد؛ و مجازند مازاد از سهم سادات را به سادات فقیر عفیف برسانند و مازاد از سهم مبارک را نزد اینجانب یا وکلای اینجانب برسانند و قبض رسید بگیرند برای رد به صاحبان وجوه.
«و اوصیه - ایّده الله تعالی - بما اوصی به السلف الصالح من ملازمة التقوی والتجنب عن الهوی والتمسک بعروة الاحتیاط فی الدین و الدنیا و ارجو منه ان لا ینسانی من صالح دعواته.» والسلام علیه و علی اخواننا المؤمنین و رحمة الله و برکاته.
به تاریخ سلخ شهر رجب المرجب 1388
روح الله الموسوی الخمینی