نامه
زمان: 30 مهر 1349 / 20 شعبان 1390
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
20 شعبان 90
احمد عزیز
مرقوم شما واصل، سلامت و سعادت شما و دیگران را خواستار است. امید است ان شاء الله امر خیر با سلامت و سعادت مقرون باشد. از سلامت خودتان و خانم و بچه‌ها مطلعم نمایید. عجالتاً کار دارم و نمی‌توانم بیش از این زحمت دهم. همه ماها سلامت هستیم. والسلام علیکم.
به خانم و دخترها و دیگران سلام برسانید.
پدرت
پاکت جوف را به آقای آقا سید صادق روحانی قمی برسانید.