نامه
زمان: 28 اردیبهشت 1350 / 22 ربیع الاول 1391 (1)
مکان: نجف
موضوع: ضرورت مقابله با رواج فرهنگ استعماری
مخاطب: طباطبایی، سید صادق
بسم الله الرحمن الرحیم
22 شهر ربیع الاول 91
جناب آقای طباطبایی - ایّده الله تعالی
مرقوم مورخ شش اردیبهشت پنجاه واصل، نظر اینجانب را درباره جلسه سالیانه گروه فارسی زبان در اروپا خواسته بودید. قبلاً لازم است از توجه نسل جوان تحصیلکرده به اموری که با دست خیانتکار عمال ارتجاع و استعمار، سالیان دراز مدفون بوده تقدیر کنم. امید است ان شاء الله تعالی این وسمه عار (2) که بر جبین غربزدگان در طول مدت تبلیغات کلیسا نقش بسته است زدوده شود.
اینجانب با آنکه دوران نقاهت پیری را می‌گذرانم و امیدهایی که داشتم به هیچ یک به طور دلخواه نایل نشدم، لکن از نهضتی که در سالهای اخیر به تأیید خداوند متعال بپا شد و موجب نزدیکی قشرهای تحصیلکرده با علمای دین شد، امید واثق دارم که این نور به خاموشی نگراید و هر روز شکافهایی که به دست خائنان سوداگر غرب و شرق برای استعمار ملل اسلام حاصل شده است، با جنبش دنیایی و همه جانبه طبقات تحصیلکرده اعم از روحانی و دانشگاهی از بین برود و با اطلاع از دردها و نابسامانیها به علاج و سازندگی بپردازند.