نامه
زمان: 20 بهمن 1350 / 23 ذی الحجه 1391
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی، احوالپرسی از بستگان
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
23 حج 91
احمد عزیزم
نامه شما را خانم الآن برای من خواندند، از سلامت شماها مسرور شدم. خداوند همگی را با سلامت و سعادت قرین کند. از سلامت خودتان به طور مداوم اطلاع دهید. ماها بحمد الله تعالی سلامت هستیم. خداوند تعالی امور را اصلاح فرماید. از حضرت آقای عمو (1) اطلاعی ندارم؛ از سلامت ایشان و سایرین مطلعم نمایید. به آقای اعرابی (2) پس از سلام بگویید پنجاه تومان واصل شد. از شما امید دعای خیر دارم. والسلام.
پدرت

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>