اقلیما (1) پس از سلام می‌گوید شما زودتر بیایید که خیلی نبودن شما به ما اثر می‌گذارد؛ و می‌گوید شما مبلغ یکصد تومان از احمد بگیرید و بدهید دخترم. شما مطلب اقلیما را عمل کنید - یعنی هر دو مطلب را. (2) اقلیم می‌گوید: «امانتیها را که به وسیله پسر آقای حاج شیخ عبد العلی (3) فرستادم، دخترم نوشته نرسیده است. شما تحقیق کنید که رسیده است یا گم شده».
به بچه‌ها سلام برسانید. به احمد و محترمه ایشان (4) هم. احمد نوشته بود: «بچه بی‌نهایت بدگل است؛ (5)» شما هم نوشته بودید شبیه احمد است. جای دوری نرفته [!] لکن در نامه دوم بود که به فامیل مادر رفته است؛ موجب خوشوقتی است. از سلامت خودتان و سایرین مسرورم کنید. والسلام علیک.
پدر بچه‌ها