احمد (1) را از سفر اینجا منصرف کنید. اشتهار به اینکه برای مقاصد سوئی می‌آید یا آنکه ان شاء الله دروغ است. لکن همین آبروی خود ایشان و جامعه ما را می‌برد. من با وسایلی تشبث کردم برای انصراف او، لکن شما نزدیک هستید ممکن است بعض دوستان ایشان را وادار کنید جداً جلو بگیرند. راجع به مطالبی که من در قانون اساسی گفتم ابهامی نداشت. مغرضین و مربوطین با دستگاه خود را به نفهمی زده‌اند و الّا تصریح به مقصود است. بعضی نوشته‌اند اشخاصی خدمت حضرتعالی می‌رسند و از بعض آقایان تکذیب می‌کنند، حضرتعالی جداً آنها را منع کنید و نگذارید خلافْ توسعه پیدا کند. راجع به طبع و ترجمه تحریر، من اجازه می‌دهم، لکن ایشان عجالتاً در تبعید هستند. چهل هزار را می‌فرستم برای آقای سمیعی ولی من از خودم نمی‌دهم، آنچه داده‌اند در حساب سهم وارد کنید.