چرا می‌برند و یا سرِ راهها به امید خدا رها می‌سازند، ملتی که بسیارشان برای مراجعه به دکتر و خریدن دارو تمکن مالی ندارند و از بی‌دکتری و بی‌دارویی تلف می‌شوند، و بنا به نوشته بعضی از روزنامه‌های ایران، در بسیاری از شهرستانهای ایران و استانداریهای بزرگ برای هر 35 هزار نفر فقط یک دکتر وجود دارد، ملتی که در همین سال گذشته از قحطی و گرسنگی، خانه و کاشانه خود را رها ساخته برای به دست آوردن لقمه نان به هر سو آواره شدند، باید چنین مبلغ سرسام آوری از بودجه کشور آنها صرف همچو امر سفیهانه‌ای شود!! و تازه این معامله کمرشکن دو میلیارد دلاری غیر از معامله اسلحه‌ای است که اخیراً با انگلیس استعمارگر و تجاوزکار انجام داده، و آنهمه اسلحه و مهمات خریداری کرده. من بیم آن دارم که این انحرافات و اعمال سفیهانه اثر عارضه‌ای باشد که بعضی سلاطین سفاک در اواخر عمر به آن مبتلا می‌شدند و ملت را به خاک و خون می‌کشیدند. من از اواخر عمر این سفاکها که نوید مرگ، آنها را به جنون می‌کشد، برای این ملت ستمدیده بیمناکم. من از امراض عصبی که در پیری عارض این قلدرها می‌شود، برای اسلام و مسلمین خوف دارم.
اکنون سکوت در مقابل این نقشه‌ها و فجایع در حکم انتحار است و استقبال از مرگ سیاه، و سقوط یک ملت بزرگ می‌باشد. تا فرصت از دست نرفته لازم است که سکوت شکسته شود و استنکار (1) و اعتراض آغاز گردد. بر علما و خطبای اسلام است که در مساجد و محافل، نقشه‌های پشت پرده دستگاه را به ملت برسانند و در این مصیبت بزرگ که برای اسلام و مسلمین و خصوص علمای اعلام و خطبای محترم پیش آمده است از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکنند. مراجع عظام نظر مبارک خود را با طبع و نشر اعلام نمایند؛ و کسانی را که در این امر کمرشکن با دستگاه همکاری و روابط حسنه دارند و یا به نقشه‌ها و فعالیتهای سازمان اوقاف و دیگر سازمانهای فاسد صحه می‌گذارند و به پیشرفت آن کمک می‌نمایند و یا جیره خوار سازمان اوقاف و دستگاه جبار قرار گرفته‌اند،