نامه
زمان: 1352 هجری شمسی / 1393 هجری قمری
مکان: نجف اشرف
موضوع: خانوادگی، شهریه یکی از طلاب
مخاطب: مصطفوی، فریده (1)
بسمه تعالی
13 صفر
فریده عزیزم
مرقوم شریف واصل، از سلامت وجود عزیزت خوشوقت هستم. سلامت و سعادت همه شماها را از خداوند تعالی خواهانم. ماها بحمد الله تعالی مزاجاً سلامت هستیم. خدمت جناب آقای اعرابی و فرشته خانم عزیزم سلام برسانید. امید دعای خیر از همه دارم.
یک مطلب است که باید به احمد بگویید؛ البته فراموش نمی‌کنید بگویید: آقای آقا محسن پسر آقای آقا شیخ حبیب الله اراکی مدتی است آمده است قم و از شما شهریه ندارد؛ چون پدر محترمش مراجعه نموده است به من، مقتضی است شهریه به او بدهید. از قرار مذکور شخص خوبی است و محصل است. والسلام علیکِ و رحمة الله.
پدرت