پیام به علما و امت مسلمان ایران (نقشه های رژیم برای محو اسلام و قرآن)
 •   پیام
  زمان: 23 اسفند 1351 / 8 صفر 1393 (1)
  مکان: نجف
  موضوع: نقشه‌های هیأت حاکمه برای محو اسلام و قرآن
  مخاطب: علما و وعاظ و امت مسلمان ایران
  بسم الله الرحمن الرحیم
  خدمت حضرات علمای اعلام، خطبای محترم و ملت بزرگ ایران - ایّدهم الله تعالی پس از سلام و تحیات، ما در عصر حاضر با ضربات سنگین و روزافزون وارده بر اسلام و گرفتاریها و نابسامانیهای بیش از پیش ملتهای اسلامی مواجه هستیم. از طرفی قضیه فلسطین و مسجد اقصی و آوارگی مردم بی‌گناه آن سرزمین و پشتیبانی دوَل بزرگ استعماری از یهود اشغالگر، که با دوام این جرثومه فساد خطر بزرگی خدای نخواسته برای عموم کشورهای اسلامی و خصوص دوَل عربی در پیش است، و از طرف دیگر اسارت ملت ایران در چنگال عمال استعمار و نوکرهای آن، جامعه اسلامی را با فشارها و گرفتاریهای شدید و همه جانبه‌ای دست به گریبان ساخته است. برای محو اساس قرآن کریم و تعالیم رهایی بخش اسلام، نقشه‌هایی از طرف استعمارگران در کار است که در هر زمان به نحوی در دست اجرا قرار می‌گیرد.
  آن روز که رضا خان با دستیاری اجانب روی کار آمد، مأموریت یافت که با سرنیزه و قلدریِ تمام، مراسم اسلامی را تعطیل کرده، احکام نورانی قرآن و آثار رسالت را محو و نابود سازد؛ ولی از آنجا که دیدند با سرنیزه نمی‌توان مردم را از اسلام و مبانی قرآن دور ساخت و به اغراض شوم و غارتگرانه خود دست یافت، تغییر نقشه داده با طرحهای استعماری جدید و با تظاهر به اسلام، در مقام محو اساس قرآن و اسارت ملتهای مسلمان‌

 • و شکستن سد عظیم روحانیت برآمدند، و با نغمه‌هایی فریبنده به اسم «سپاه دین» و غیره می‌خواهند این سد عظیم را در هم شکسته به مقاصد پلید خود دست یابند.
  و امروز نقشه‌های وسیعتر و دامنه دارتری در جریان است که چهره واقعی مأمورین استعمار و کیفیت مأموریت آنان را می‌نمایاند؛ نقشه‌هایی که با اجرای آن می‌خواهند سنگرهای مخالف با استعمار را در هم کوبیده به سنگرهایی در خدمت استعمار و صهیونیسم و عمال آنان مبدل سازند، علمای اعلام، خطبای محترم، خدمتگزاران به اسلام را عقب زده، معممین ساختگی و مأمورین سازمانهای فاسد را به جای آنان به محراب و منبر اسلام و رسول معظم - صلی الله علیه و آله - برسانند و به جای بیان احکام قرآن و حقایق اسلام، بلندگوهایی برای اجرای مقاصد شوم ضد اسلامی دستگاه خودفروخته و دست نشانده درست کنند؛ نقشه‌هایی که با اجرای آن می‌خواهند به گمان فاسد خود تمام مراجع بزرگ، علمای اعلام و خطبای محترم را به صورت کارمند دولت، آن هم کارمندانی بسیار خفیف و بی‌ارزش درآورند و تمام حیثیات اسلام و روحانیت را در هم شکسته راه را برای استعمارگران هر چه بیشتر باز نمایند؛ و بالاخره نقشه‌هایی که با اجرای آن می‌خواهند به جای این سد بزرگ مخالف با ظلم و استبداد، سدی در خدمت ظلمه و مستبدین بنا کنند. و اینک چنانکه کراراً خبر رسیده، در راه اجرای این نقشه‌های استعماری خطرناک دست به کار شده‌اند که مساجد، تکایا، مدارس و دیگر مراکز اسلامی و شئون روحانیت را تحت نظارت سازمان ضد اسلامی اوقاف قرار داده علما، وعاظ و ائمه جماعت را مجری اغراض نامشروع دستگاه جبار و عمال کثیف استعمار سازند و یا به کناره گیری، انزوا و تسلیم سنگرهای اسلام به مخالفین و عمال اجانب وادارند.
  اینها ثمره شوم انقلاب خونین و استعماری است که با تبلیغات و عوامفریبیها می‌خواهند آن را به انقلاب سفید ملقب سازند و آن را انقلاب شاه و ملت بنامند. و در این دهه سیاهی که گذشت جز فقر و ذلت و اختناق، قتلهای دسته جمعی، تیربارانها و اعدامهای غیر قانونی و انباشتن زندانها از علما، روحانیون و جوانان ملت اسلام چیزی‌
 • عاید مردم ستمدیده ایران نگردیده. هتک مقدسات اسلام، کشتن علما و مردم مسلمان در زیر شکنجه، هجوم به مدرسه فیضیه و دانشگاهها و کشتار فجیع 15 خرداد که (به طور معروف) پانزده هزار قربانی داشت، از ثمرات دیگر این انقلاب ننگین است. مصونیت بخشیدن به نظامیان امریکایی و بستگان آنها، خُرد کردن حیثیت کشور و بر باد دادن استقلال قضایی و مسلط ساختن غارتگران امریکا و صهیونیسم بر کلیه شئون نظامی، سیاسی، تجاری، صنعتی، زراعی و بازارها از دیگر نتایج شوم این انقلاب پرافتخار دستگاه جبار می‌باشد که آنهمه جشنها، پایکوبیها و تبلیغات پر سر و صدا به راه انداخته مبالغ هنگفتی از دسترنج مردم محروم و گرسنه را صرف این جشنهای ننگین کرده است.
  و اکنون نیز خواب تازه‌ای برای ملت ایران دیده و با خرید اسلحه و مهمات سرسام آور از امریکا به مبلغ دو میلیارد دلار - که حدود صد و پنجاه هزار میلیون ریال می‌باشد - ملت ایران را به خطر نابودی و سقوط اقتصادی تهدید می‌کند؛ و با کمال وقاحت اعلام داشته که کسری بودجه کشور در امر پرداخت آن، از طریق وامهای خارجی و افزایش مالیاتها تأمین می‌گردد! من نمی‌دانم منظور از خریدن این همه اسلحه برای بیرون راندن اربابان و استعمارگرانی است که خود رژیم، دست نشانده آنها بوده و ایران را به صورت پایگاه نظامی آنان در آورده و دست آنها را بر تمام شئون نظامی، سیاسی، اقتصادی کشور باز گذاشته است یا در حقیقت در راه اجرای نقشه‌های غارتگرانه امریکاست که بر اثر ضعف بودجه اقتصادی و تغییر سیاست مبنی بر نابودی ملل به وسیله نیرو و ثروت خود آنان، می‌خواهد پایگاه خود را در ایران مستحکمتر کرده ملت بی‌پناه ایران و دیگر ملل آزادیخواه منطقه را که علیه اشغالگران فلسطین و دیگر اجانب غارتگر مبارزه می‌کنند، سرکوب سازد؟
  و اکنون ملت محروم ایران که بسیارشان از لوازم اولیه زندگی محروم بوده، و بنا به نوشته بعض از روزنامه‌های وابسته به دستگاه، فقط در تهران یک میلیون نفر فاقد برق و آب و بهداشت و دیگر ضروریات اولیه زندگی می‌باشند، ملتی که بسیارشان از فقر و تهیدستی نمی‌توانند فرزندان خود را به مدرسه بفرستند و اطفال معصوم را از گرسنگی به‌
 • چرا می‌برند و یا سرِ راهها به امید خدا رها می‌سازند، ملتی که بسیارشان برای مراجعه به دکتر و خریدن دارو تمکن مالی ندارند و از بی‌دکتری و بی‌دارویی تلف می‌شوند، و بنا به نوشته بعضی از روزنامه‌های ایران، در بسیاری از شهرستانهای ایران و استانداریهای بزرگ برای هر 35 هزار نفر فقط یک دکتر وجود دارد، ملتی که در همین سال گذشته از قحطی و گرسنگی، خانه و کاشانه خود را رها ساخته برای به دست آوردن لقمه نان به هر سو آواره شدند، باید چنین مبلغ سرسام آوری از بودجه کشور آنها صرف همچو امر سفیهانه‌ای شود!! و تازه این معامله کمرشکن دو میلیارد دلاری غیر از معامله اسلحه‌ای است که اخیراً با انگلیس استعمارگر و تجاوزکار انجام داده، و آنهمه اسلحه و مهمات خریداری کرده. من بیم آن دارم که این انحرافات و اعمال سفیهانه اثر عارضه‌ای باشد که بعضی سلاطین سفاک در اواخر عمر به آن مبتلا می‌شدند و ملت را به خاک و خون می‌کشیدند. من از اواخر عمر این سفاکها که نوید مرگ، آنها را به جنون می‌کشد، برای این ملت ستمدیده بیمناکم. من از امراض عصبی که در پیری عارض این قلدرها می‌شود، برای اسلام و مسلمین خوف دارم.
  اکنون سکوت در مقابل این نقشه‌ها و فجایع در حکم انتحار است و استقبال از مرگ سیاه، و سقوط یک ملت بزرگ می‌باشد. تا فرصت از دست نرفته لازم است که سکوت شکسته شود و استنکار (1) و اعتراض آغاز گردد. بر علما و خطبای اسلام است که در مساجد و محافل، نقشه‌های پشت پرده دستگاه را به ملت برسانند و در این مصیبت بزرگ که برای اسلام و مسلمین و خصوص علمای اعلام و خطبای محترم پیش آمده است از هیچ گونه اقدامی فروگذار نکنند. مراجع عظام نظر مبارک خود را با طبع و نشر اعلام نمایند؛ و کسانی را که در این امر کمرشکن با دستگاه همکاری و روابط حسنه دارند و یا به نقشه‌ها و فعالیتهای سازمان اوقاف و دیگر سازمانهای فاسد صحه می‌گذارند و به پیشرفت آن کمک می‌نمایند و یا جیره خوار سازمان اوقاف و دستگاه جبار قرار گرفته‌اند،

 • طرد و مفتضح سازند و به ملت معرفی نمایند. و بر ملت اسلام است که با این نوع افراد که از طرف سازمانهای فاسد برای منبر و محراب تعیین و نصب شده‌اند، معامله عدالت نکنند و در جماعت آنها حاضر نشوند و پای منبر آنها ننشینند، و آنها را به یکدیگر نشان داده و از جامعه اسلامی طرد نمایند، و به مساجد و محافل که تحت نظر سازمان اوقاف بوده و به دست آن اداره می‌شود، نروند. علمای اعلام، خطبای محترم و ائمه جماعت به عنوان اعتراض و استنکار، در صورت مقتضی، اعتصاب نمایند و تا مدت محدودی از رفتن به مساجد و منابر خودداری ورزند و مطمئن باشند که اعتراض دسته جمعی و اعتصاب عمومی نتیجه دارد و دستگاه جبار را عقب می‌راند. و لازم است که مردم مسلمان در صورت اعتصاب علمای اسلام، که برای حفظ احکام قرآن است، از آنان پشتیبانی کنند و در اعتصاب تبعیت نمایند.
  از خداوند متعال رفع شرّ اشرار و قطع ایادی استعمار را خواستار است. والسلام علیکم و رحمة الله.
  روح الله الموسوی الخمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>