مقام هرچه والاتر، و به شهدای زنده (1) اجر شهید در راه خود و سلامت و عافیت، و به مفقودین و اسرا صبر و عودت به وطن، و به بازماندگان شهدا و بستگان سایرین اجر و صبر عنایت فرما؛ و ظهور بقیة الله - أرواحنا لمقدمه الفداء - را نزدیک نما. «انَّکَ وَلیُّ النعمةِ و المَغفرةِ».
20 مرداد 65 / 5 ذی حجه 1406
روح الله الموسوی الخمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>