پیام
زمان: اسفند 1364 / جمادی الثانی 1406
مکان: تهران، جماران
موضوع: برگزاری مجلس ختم آقای مرتضی حائری یزدی
مخاطب: انصاری کرمانی، محمد علی
[گزارش مکتوب آقای محمدعلی انصاری (1) که جهت کسب تکلیف، خدمت امام خمینی تقدیم شده است:
آقای حاج احمد آقا (2) [پیغام داده‌اند:] آقای پسندیده (3) می‌خواهند فردا برای آقای حائری (4) اعلام فاتحه کنند. بعد از فاتحه‌ای که از طرف حضرتعالی گذاشته شد، شاید مصلحت نباشد.]
[پاسخ امام خمینی:]
ما در هر امری نباید دخالت کنیم. فاتحه مانع ندارد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>