4- قابلیت تجدیدنظر یا قطعیت حکم این دادگاه، در موارد فوق اینجانب را ارشاد فرمایید.
- ... شاگرد کوچک امام بزرگوار: سید جعفر کریمی - 28 / 1 / 67].
بسمه تعالی
جنابعالی مجازید در موارد مذکور طبق موازین شرعی و قانونی عمل نمایید، و در تعزیرات حکومتی در مواردی که بدون تعزیرات، کار موافق مصالح انجام نمی‌گردد مجازید آن را اجرا نمایید. در تمام موارد احتیاط را رعایت فرمایید.
1 / 2 / 67
روح الله الموسوی الخمینی
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>