یادبود
زمان: 12 مرداد 1316 / 14 جمادی‌الثانی 1356
مکان: تبریز، کتابخانه تربیت‌
کتابخانه دولتی تربیت تبریز را با آقایان حاجی آقا روح‌الله و حاجی میرزا ابوالفضل نجم‌آبادی و آقا سید صادق لواسانی سیاحت و برای استفاده مطالب علمی و ادبی بهترین محل، و زحمات مدیر و مؤسسین آن را قابل تمجید و اعجاب یافتیم. (1)
... (2) - الاحقر ابوالفضل نجم‌آبادی - سید صادق لواسانی - ابوالقاسم مجتهدی - سید روح‌الله خمینی‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>