تلگراف
زمان: 14 بهمن 1341 / 8 رمضان 1382
مکان: قم‌
موضوع: بازداشت علمای رشت‌
مخاطب: ضیابری، سید محمود
14 / 11 / 1341
2559
تهران - زندان قزل‌قلعه‌
حضرت حجت‌الاسلام والمسلمین آقای ضیابری - دامت برکاته‌
از پیشامد ناگوار متأثرم. از سلامت خودتان مطلعم فرمایید. (1)
خمینی‌