تلگراف
زمان: 12 فروردین 1342 / 6 ذی‌القعده 1382
مکان: قم‌
مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه‌
مخاطب: خویی، سید ابوالقاسم‌
نجف - 12 / 1 / 42 - 2716
حضرت آیت‌الله خویی - دامت برکاته‌
تلگراف تسلیت در فاجعه عظیمه موجب تشکر. نظر عالی را به حوادث جاری که طلیعه هدم اصول است جلب می‌نماید.
خمینی‌