تلگراف
زمان: 12 فروردین 1342 / 6 ذی‌القعده 1382
مکان: قم‌
مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه‌
مخاطب: شیرازی، سید عبدالله‌
نجف - 12 / 1 / 42 - 1418
آیت‌الله سید عبدالله شیرازی - دامت برکاته‌
از تلگراف تسلیت متشکر. با وضع حاضر، اسلام در خطر است.
خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>