تلگراف
زمان: 4 اردیبهشت 1343 / 11 ذی‌الحجه 1383
مکان: قم‌
موضوع: اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت آقای طبسی‌
مخاطب: قمی، سید حسن‌
مشهد - حضرت آیت‌الله قمی - دامت برکاته‌
اطلاعی از آقای طبسی ندارم. به نظر می‌رسد دستهای مرموزی درصدد تحریک اعصاب هستند.
خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>