تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 12 فروردین 1342 / 6 ذی‌القعده 1382
  مکان: قم‌
  مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه‌
  مخاطب: خویی، سید ابوالقاسم‌
  نجف - 12 / 1 / 42 - 2716
  حضرت آیت‌الله خویی - دامت برکاته‌
  تلگراف تسلیت در فاجعه عظیمه موجب تشکر. نظر عالی را به حوادث جاری که طلیعه هدم اصول است جلب می‌نماید.
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>