تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 12 فروردین 1342 / 6 ذی‌القعده 1382
  مکان: قم‌
  مناسبت: حمله مأموران رژیم به مدرسه فیضیه‌
  مخاطب: خویی، سید ابوالقاسم‌
  نجف - 12 / 1 / 42 - 2716
  حضرت آیت‌الله خویی - دامت برکاته‌
  تلگراف تسلیت در فاجعه عظیمه موجب تشکر. نظر عالی را به حوادث جاری که طلیعه هدم اصول است جلب می‌نماید.
  خمینی‌