تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 19 فروردین 1343 / 24 ذی‌القعده 1383
  مکان: قم‌
  موضوع: پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم‌
  مخاطب: قائمی، عبدالرسول‌
  آبادان‌
  حضرت حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی - دامت برکاته‌
  از مساعی جمیله در اعلای کلمه حق متشکر، توفیق علمای اسلام را در احقاق حق [اعلای‌] کلمه اسلام و ابطال باطل و مقاصد سوء معاندین از خداوند تعالی خواستار است.
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>