تلگراف
زمان: 19 فروردین 1343 / 24 ذی‌القعده 1383
مکان: قم‌
موضوع: پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم‌
مخاطب: قائمی، عبدالرسول‌
آبادان‌
حضرت حجت‌الاسلام آقای حاج شیخ عبدالرسول قائمی - دامت برکاته‌
از مساعی جمیله در اعلای کلمه حق متشکر، توفیق علمای اسلام را در احقاق حق [اعلای‌] کلمه اسلام و ابطال باطل و مقاصد سوء معاندین از خداوند تعالی خواستار است.
خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>