تلگراف
زمان: 19 فروردین 1343 / 24 ذی‌القعده 1383
مکان: قم‌
موضوع: پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم‌
مخاطب: علامه‌
سمنان 355 - 19 / 1 / 43
حضرت آیت‌الله آقای علامه - دامت برکاته‌
از مراحم کامله متشکر، توفیق علمای اعلام را در اعلای کلمه حق از خداوند تعالی خواستار است.
خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>