تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 19 فروردین 1343 / 24 ذی‌القعده 1383
  مکان: قم‌
  موضوع: پاسخ پیام تبریک به مناسبت آزادی امام خمینی از زندان و بازگشت به قم‌
  مخاطب: علامه‌
  سمنان 355 - 19 / 1 / 43
  حضرت آیت‌الله آقای علامه - دامت برکاته‌
  از مراحم کامله متشکر، توفیق علمای اعلام را در اعلای کلمه حق از خداوند تعالی خواستار است.
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>