تلگراف
 •   تلگراف
  زمان: 4 اردیبهشت 1343 / 11 ذی‌الحجه 1383
  مکان: قم‌
  موضوع: اظهار بی‌اطلاعی از وضعیت آقای طبسی‌
  مخاطب: قمی، سید حسن‌
  مشهد - حضرت آیت‌الله قمی - دامت برکاته‌
  اطلاعی از آقای طبسی ندارم. به نظر می‌رسد دستهای مرموزی درصدد تحریک اعصاب هستند.
  خمینی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>