نامه
زمان: 5 مرداد 1354 / 17 رجب 1395
مکان: نجف
موضوع: خانوادگی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
17 رجب 95
احمد عزیزم
ان شاء الله سلامت باشید. اینجانب بحمدالله تعالی با سایرین سلامت هستیم؛ لکن گرفتاریها و ناراحتیها زیاد است و شما نمی‌توانید مطلع شوید از آن؛ و اینکه چه محذوراتی برای آمدن خانم (شرعاً و عقلاً) (1) است. پشت سر هم هر کدام نامه می‌نویسید، از آمدن ایشان می‌نویسید و موجب ناراحتی ایشان و من می‌شوید. اگر محذور نداشت آمده بودند. امید است خداوند رفع کند - که با سلامتی - شماها نیایید و ایشان بیایند. به همه دخترها و به خانم خودتان سلام برسانید. مرقومات حضرت آقا (2) را جواب داده‌ام؛ به ایشان پس از سلام تذکر دهید. والسلام.
پدرت