پیام
زمان: 13 آبان 1356 / 21 ذی القعده 1397
مکان: نجف
موضوع: جنایات استعمار و سلطنت پهلوی
مناسبت: شهادت آقای سید مصطفی خمینی
مخاطب: یاسر عرفات
بسم الله الرحمن الرحیم
جناب آقای یاسر عرفات
رئیس کمیته اجرایی سازمان آزادیبخش فلسطین
مرقوم شریف که حاکی از عواطف جنابعالی بود موجب تشکر گردید، این مصیبتها در مقابل مصایبی که بر اسلام و مسلمین وارد شده و می‌شود ناچیز است.
اسلام عزیز قرنهاست با نفوذ اجانب، مواجه با انحرافها و کج فهمیها است. اسلام را که یکتا مکتب الهی مبارز است، با تبلیغات سوء عمال اجانب به شکل دیگر جلوه داده‌اند، قرآن کریم را که دستور الهی در قتال با مشرکین و مترفین و تنها کتاب آسمانی محرک بر ضد استعمار و ظلم است، به گونه‌ای دیگر وانمود نموده‌اند، احکام نورانی و نجات بخش اسلام عزیز یکی پس [از] دیگری پایمال اغراض استعمار به وسیله عمال خبیث آنان می‌شود. «اسلام بزرگ» سد مقابل اجانب به دست خود فروختگان بی‌مایه شکسته می‌شود تا راه برای چپاول و غارتگری اجانب باز شود. سهل انگاری سران ممالک اسلامی و تشتت و تفرقه آنها موجب سلطه روزافزون مستعمرین بر مقدسات و مقدرات مسلمین شده است. ما در طول پنجاه سال سلطنت غیر قانونی دودمان سیاهروی پهلوی که مستقیماً و به حسب اعترافات شاه فعلی مأمور اجانب بوده‌اند، مبتلا به مصایبی بوده ایم که «تصغر عندها المصائب». (1) ما در زمان شاه سابق شاهد کشتارها، چپاولها، اختناقهای‌

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>