نامه
زمان: 3 آذر 1356 / 12 ذی الحجه 1397
مکان: نجف
موضوع: توضیح پیرامون تعیین وصی
مخاطب: اراکی، حبیب الله - رضوانی خمینی - خاتم یزدی، سید عباس - کریمی، سید جعفر - نجف
بسمه تعالی
12 ذی الحجه 97
عطف به وصیتی که نمودم و آقایان اراکی و رضوانی و خاتمی (1) و کریمی را وصی قرار دادم، اگر برای یک نفر یا بیشتر پیشامدی شد که نتوانست قیام به امر کند سایر آقایان به جای او یک نفر مورد اطمینان و معروف به صحت و امانت را تعیین کنند. مقصود آن است که مادام که به وصیت عمل نشده چهار نفر مورد اطمینان کفیل امر باشند و در غیاب یکی یا دو نفر بقیه آقایان اقدام به عمل کنند تا حاضر شود. از خداوند تعالی توفیق همه را خواستارم.
روح الله الموسوی الخمینی

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>