پاسخ استفتاء
زمان: اواخر سال 1356 هجری شمسی / اوایل سال 1398 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: سود سهام بانک
[قراین قطعی دلالت دارد هژبر یزدانی (1) بهایی است و شاید کمتر از نصف سهام بانک صادرات و علی المذکور بعض بانکهای دیگر مربوط به اوست؛ و آیا به محافل کمک می‌نماید، شاید قطعی نباشد. بعضی سود از بانک مزبور گرفته و یا در دفتر طلبکار هستند. آیا در این صورت از این بانک سود را تماماً بگیرند و به فقرا بدهند یا خیر؟ چون کمتر از نصف مربوط به هژبر یزدانی است.]
بسمه تعالی
مانع ندارد بگیرند و به فقرا بدهند.