نامه
زمان: 1353 هجری شمسی / 1394 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: عدم موافقت با درج مطلبی از تاریخ معاصر در ماهنامه 15 خرداد (1)
مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
1- شرحی که مرقوم شده است بعضی اشکالات دارد. از آن جمله تمجید از آدمکشیها که صحیح نیست در ماهنامه شما باشد و اصل قضیه این روزها مورد شک و اشکال است، و مطالبی در نظر دارم که نمی‌توانم بگویم.
2- ورقه دوم هم با سلیقه من مخالف است خصوصاً در مثل ماهنامه شما.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>