نامه
زمان: 11 شهریور 1357 / 28 رمضان 1398
مکان: نجف
موضوع: لزوم توجه بیشتر به آقای پسندیده
مخاطب: ؟
بسمه تعالی
28 شهر صیام 98
پس از اهدای سلام، توفیق و تأیید جنابعالی را خواستار است. الساعه اطلاع حاصل شد که آقا (1) تشریف آورده‌اند. شما می‌دانید مقدار علاقه من را به ایشان و وضع مزاج و کِبَر سن ایشان را. باید برای کارها - که شاید از سابق بیشتر شود - کمک کارهایی باشد و جنابعالی ناظر به امور باشید که کارها اولاً لنگ نشود و ثانیاً به ایشان تحمیل نشود.
قبض شما فرستاده شده است. چند رسید از آقای مدنی است، بفرستید نزد ایشان که اینها پس از گرفتاری آقای حاج علی رسیده، در حساب وارد کنند. با ایشان مذاکره کنید اگر بخواهند به آن قیمت که این دفعه محسوب داشته‌اند حساب کنند من نمی‌توانم قبول کنم. از راه کویت صرفه دارد. از اوضاعْ اینجانب را مطّلع کنید، خصوصاً وضع بیت.
پشت پاکتها را به اسم آقای خویی ننویسید صحیح نیست؛ به اسم آقای رضوانی یا کسی دیگر (2) [بنویسید].

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>