روشنفکرها، از دکترها، مهندسین، از محصلین، از بازاریها از همه طبقات الآن در حبسند. عده‌ای کشته شده‌اند؛ عده‌ای محبوسند. اینها برای خاطر همین ملت بوده؛ برای خاطر اسلام بوده؛ و ما که مُسْلم هستیم و ما که ملی هستیم، مربوط به این ملت هستیم، به اینها دیْن داریم، باید دیْنمان را ادا کنیم. من که یک طلبه هستم، دیْنم را ادا می‌کنم به اینکه بنویسم، بگویم به شما عرض بکنم، شما که آقایان هستید، محصل هستید، هر رشته‌ای را که دارید، باید دیْنتان را به این ملت ادا بکنید. اینها را خرد کردند زیر پای خودشان، و خداوند ان شاء الله خردشان بکند و می‌کند ان شاء الله. بنابراین ما همه موظفیم که توجه داشته باشیم به آنها و هر مقداری که می‌توانیم، البته همه کار که ما نمی‌توانیم بکنیم؛ آن مقداری که در وُسْع ما هست، در قدرت ما هست، در خدمت به این ملت و در خدمت به این خلق، ما دیْن خودمان را ادا کنیم.
حراج مخازن کشور توسط شاه
علاوه بر این، خوب خود ما هم اهل این ملت هستیم؛ می‌بینیم که تمام مخازن ما دارد می‌رود تو جیب امریکا و برادرهای او. نفت ما اگر اینطور که حاتم بخشی می‌کند محمدرضا ... اگر این نشود، نفت ما به این زودیها تمام نمی‌شود، مخازن ما به این زودیها تمام نمی‌شود، لکن درِ نفت را باز کرده‌اند و حراج کرده‌اند. دارند می‌برند همه را، می‌خورند همه را. از آن طرف انگلیسها می‌برند، از آن طرف کسان دیگر. امریکایی‌ها که از همه بدترند. از آن طرف هم شوروی‌ها. همه ریخته‌اند به جان این ملت، و همه هم، دست به هم داده‌اند که این مردکه را نگهش دارند که این چیزها را ببرند.
تأیید جنایات شاه توسط رهبر چین
شما دیدید که چند روز پیش از این، آن رهبر چین آمد که خیر - این رهبر چین، رهبر چند صد میلیون جمعیت، یک میلیارد جمعیت است؛ و خلق چین چطور و کمونیست چطور و ما چطور هستیم! - مردکه آمد ایران؛ یک کسی که قتل عامها کرده است، وارد به او شد. ازروی کشته‌های ما با هلیکوپتر رد شد. نتوانستند او را از توی خیابان ببرند، برای اینکه مردم هیاهو می‌کردند، داد و قال می‌کردند. همه اینها را مردکه می‌دانست، نه اینکه‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>