بیاورند، ما همین هستیم. اگر بنا شد که کودتا کنند، یک نظامی‌روی کار بیاورند، یا باید بکُشد، یا باید برود. همین طوری که حالا هستش. یا باید مسلسل را بکِشد و همه ملت را بکُشد و یا باید کنار برود. تا امریکا نرود و تا دست این ابرقدرتها ازروی مملکت ما برداشته نشود، ما نهضتمان برقرار است و فریادمان هم برقرار است و کارها را ما انجام می‌دهیم و ان شاء الله موفق خواهیم شد.
افکار عمومی دنیا متوجه ایران
آقایان نترسید از این ابرقدرتها. اگر یک ملتی قیام کرد برای مصالح خودش ... یکوقت می‌خواهیم جنگ خارجی بکنیم، [در] جنگ خارجی ما هیچ هستیم و آنها همه چیز دارند؛ یکوقت یک ملتی یک حرفی دارد که همه عالم می‌پذیرند این حرف را که ما ملتی هستیم، نمی‌خواهیم اجانب توی ملت ما باشد، توی خانه ما باشد، از خانه ما بیرون بروید. این را کسی نمی‌تواند با آن معارضه کند. اگر هم معارضه کند، یک امَد (1) خیلی کمی می‌تواند معارضه کند و الّا با افکار عمومی دنیا مواجه خواهد شد؛ و هیچ قدرتی با افکار عمومی دنیا نمی‌تواند مقابله بکند. ما الآن متوجه کردیم تمام افکار عمومی دنیا را به ایران. الآن ایران مورد توجه همه است، یعنی یک چیزی است که همه دارند مطالعه می‌کنند در ایران، ایران را دارند مطالعه می‌کنند. آنها منتها مطالعه می‌کنند برای چاپیدن؛ شاید یک اصحاب خیری هم باشد که مطالعه می‌کنند که ملت چرا این جور است، چه شده، چرا باید اینطور باشد این؛ کم کم همه که متوجه شدند به اینکه یک ملتی بپاخاسته و می‌گوید که من حق خودم را می‌خواهم، نمی‌گوید که من حق دیگران را می‌خواهم، این ناچار باید تبعیت از آن بشود. و من به شما مژده می‌دهم که ان شاء الله اگر چنانچه دست به هم، همین طوری که دادید، دستتان در دست هم باشد، مخالفتها را کنار بگذارید و با هم دوست باشید، همه با هم همقدم باشید، نتیجه خواهید برد و کلک اینها را ان شاء الله خواهید کَند و مملکت مال خودتان خواهد شد.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>