نامه
زمان: 1353 هجری شمسی / 1394 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: ضرورت رسیدگی به وجوه شرعی
مخاطب: خمینی، سید احمد
بسمه تعالی
این دفعه شاید پنجم باشد که نوشته‌ام و ترتیب اثر داده نشده است. مبلغ صد دلار و کسری که بابت نماز و روزه وسیله حسین تقوی برای حاج شیخ (1) فرستاده‌اند ایشان می‌گویند در نظرم نیست و هرکس وجهی داده قبض رسید گرفته است. مطالبه قبض رسید از حسین تقوی کنید یا او را بفرستید سوریه پیش حاج شیخ، به من هم اطلاع دهید؛ مال مردم از بین نرود، مسامحه نکنید. من ناراحت هستم. اگر قبض رسید دارد، به وسیله مطمئن، یا به سوریه یا به اینجا بفرستید.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>