نامه
زمان: 31 فروردین 1354 / 8 ربیع الثانی 1395
مکان: نجف
موضوع: تذکراتی پیرامون وجوه شرعی
مخاطب: پسندیده، سید مرتضی
بسمه تعالی
8 ع 2 95 - به عرض حضور مبارک می‌رساند، مرقوم مبارک زیارت؛ سلامت و سعادت حضرتعالی را خواهانم.
1- مبلغ سه هزار آقای خاتمی (1) و مبلغ دو هزار آقای حاج میرزا فرج الله که از یزد آمده بود پرداختم. و نیز مبلغ پنج هزار را سابقاً به آقای خاتمی و سیصد و شصت به آقای سیبویه که از یزد بود پرداخته‌ام و اطلاع داده‌ام.
2- سابقاً حواله‌ای کرده بودید که به آقای آقا شیخ حسن کروبی بدهم و دادم. ثانیاً نوشته اید، و من نمی‌دانم غیر از آن است یا همان؟ مرقوم دارید. و این تکرارها موجب زحمت حضرتعالی و من است. بهتر آن است به آنها بگویید به وسیله دیگری بفرستند؛ مثل مثلاً آقای مدنی طرف آقای خلخالی (2). راجع به آقای کروبی زودتر جواب بدهید، تکلیف معلوم شود.
3- اقلامی که به خط آقای قرهی (3) بود همه واصل شده است - هم اول ذی القعده و هم 25 ذی الحجه و هم 12 صفر - چه وسیله فاخری و چه وسیله دیگر.
4- صاحب اجازه جوف (4) در «داراب» است؛ اگر صلاح دیدید بفرستید، گفته شد که شخص صحیحی است.
5- اگر یک مرکزی که بتوانم نامه‌ها را بفرستم معلوم کنید بهتر است. در تهران باشد اصلح است.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>