اصلاحیه به آقای سید حمید روحانی (اصلاحاتی در کتاب نهضت امام خمینی)
 •   اصلاحیه
  زمان: 1355 هجری شمسی / 1396 هجری قمری
  مکان: نجف
  موضوع: پیشنهاد چند اصلاح در متن کتاب نهضت امام خمینی (جلد اول، پیش ازچاپ)
  مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
  - ص 3، سال 1350، گرچه مطلب مهم نیست لکن چون مخالف با واقع است تذکر می‌دهم: اینجانب در زمانی که ساکن مدرسه دارالشفا (1) بودم مدتها فلسفه تدریس می‌کردم و در سنه 1348 [قمری‌] (2) به واسطه تأهل از مدرسه خارج شدم.
  - ص 3، علت اصلی توسعه این مجلس (3) جلوگیری شدید پلیس رضاشاه بود از مطلق مجالس تعزیه و موعظه و امثال آن، از این جهت مردم علاقه مند بودند و اینجانب نیز درس خصوصیِ «منازل السائرین» (4) را به نحو عموم و عوام فهم توسعه دادم.
  - باز تذکر می‌دهم که مبالغات صحیح نیست؛ باید مطالب چنانچه بوده و هست نوشته شود.