اصلاحیه
زمان: 1355 هجری شمسی / 1396 هجری قمری
مکان: نجف
موضوع: پیشنهاد چند اصلاح در متن کتاب نهضت امام خمینی (جلد اول، پیش ازچاپ)
مخاطب: روحانی (زیارتی)، سید حمید
- ص 3، سال 1350، گرچه مطلب مهم نیست لکن چون مخالف با واقع است تذکر می‌دهم: اینجانب در زمانی که ساکن مدرسه دارالشفا (1) بودم مدتها فلسفه تدریس می‌کردم و در سنه 1348 [قمری‌] (2) به واسطه تأهل از مدرسه خارج شدم.
- ص 3، علت اصلی توسعه این مجلس (3) جلوگیری شدید پلیس رضاشاه بود از مطلق مجالس تعزیه و موعظه و امثال آن، از این جهت مردم علاقه مند بودند و اینجانب نیز درس خصوصیِ «منازل السائرین» (4) را به نحو عموم و عوام فهم توسعه دادم.
- باز تذکر می‌دهم که مبالغات صحیح نیست؛ باید مطالب چنانچه بوده و هست نوشته شود.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>