و جعبه برای تلویزیون درست نکنند و به هیچ وجه اعانت در این امور نباید بکنند.
9- آنچه به آقای حائری واگذار شده امضا نمودم، اطلاع دهید.
10- در نامه سابق عرض کردم پنجاه هزار تومان وسیله احمد برای آقای حاج آقا حسن، آقازاده آقای ثقفی بفرستید ایشان گرفتاری زیاد از قرار مذکور دارند.
11- شخصی که صد و هفتاد هزار برای خواهرش خانه خریده اجازه نمی‌دهم.
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>