نامه به جمعی از علما و توضیح پیرامون وصیتنامه
 •   نامه
  زمان: 3 آذر 1356 / 12 ذی الحجه 1397
  مکان: نجف
  موضوع: توضیح پیرامون تعیین وصی
  مخاطب: اراکی، حبیب الله - رضوانی خمینی - خاتم یزدی، سید عباس - کریمی، سید جعفر - نجف
  بسمه تعالی
  12 ذی الحجه 97
  عطف به وصیتی که نمودم و آقایان اراکی و رضوانی و خاتمی (1) و کریمی را وصی قرار دادم، اگر برای یک نفر یا بیشتر پیشامدی شد که نتوانست قیام به امر کند سایر آقایان به جای او یک نفر مورد اطمینان و معروف به صحت و امانت را تعیین کنند. مقصود آن است که مادام که به وصیت عمل نشده چهار نفر مورد اطمینان کفیل امر باشند و در غیاب یکی یا دو نفر بقیه آقایان اقدام به عمل کنند تا حاضر شود. از خداوند تعالی توفیق همه را خواستارم.
  روح الله الموسوی الخمینی