سخنرانی
زمان: 2 آبان 1357 / 21 ذی القعده 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: تبیین شرعی بودن نهضت و وظیفه مردم در این دوران
حضار: دانشجویان و ایرانیان مقیم خارج
بسم الله الرحمن الرحیم
حال من امشب مقتضی اینکه مزاحمت دهم به آقایان نیست. اوضاع ایران برای ما حالی باقی نگذاشته است. هر روز تقریباً در ایران باز یک کشتار هست. باز این رژیم منحط، این رژیم سفاک، به جان مردم افتاده است و دارد همه را قتل عام می‌کند. در عین حال اوضاع رضایت بخش است، در عین حال که کشتار هست.
یأس شاه و آخرین غارتها
اوضاع طوری است که ایشان را مأیوس کرده است. دیگر ایشان از وضع خودش مأیوس است و تصریح هم می‌کند به اینکه من مأیوسم، و باید هم مأیوس باشد، لکن در این حالِ یأسش الآن دارد از یک طرف اموال ملت را می‌برد بیرون - جواهرات سلطنتی را می‌گویند با طیاره حمل کردند به خارج آن جزیره‌ای که برای کارهای زشت درست کرده بودند و خیلی چیزهای زیاد در اینجا خرج شده بود و مؤسسات زیاد، آنها را هم بعضی آقایان گفتند که فروخته است به شرکت نفت و پولهایش را حمل کرده است به خارج - و از یک طرف هم حالا که مأیوس شده است افتاده است به کشتار دسته جمعی، و به هیچ کس رحم نمی‌کند.
سیاست «گام به گام» در مبارزات با شاه اشتباه است
باید ملت ایران مهلت به این دیگر ندهد. باید بدون مهلتْ این را کنار بزند و قطع یدِ او را از سر ملت بکند. اگر مهلت پیدا بکند این، مصیبت است برای ملت ما. گاهی یک پیشنهادهایی از بعضی اشخاصی که خیلی توجه به تمام مسائل ندارند می‌شود - از بعضی‌
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>