بدهند؛ علمای اسلام را پیش مردم تحقیر کنند، تا آن حدی که در زمان رضا شاه این آقایان، علمای اسلام را سوار اتومبیل گاهی نمی‌کردند مردم! اینطور تحقیر کرده بودند آنها را که وقتی که می‌خواستند سوار اتومبیل بشوند؛ مردکه می‌گفت که نه، ما شما را با یک طایفه دیگر سوار اتومبیل نمی‌کنیم! زمان رضا شاه یک همچو چیزی بود.
علمای اسلام درباری نیستند
تبلیغات اینها، تبلیغات دامنه دار اینها به اینجا رسیده است که به ملت اینطور، به جوانهای ما اینطور گفتند که این ملّاها، اینها درباری هستند. خوب، این ملاها که درباری هستند چطور مشتشان را گره کرده‌اند مقابل دربار ایستاده‌اند. این مردمی که الآن همه مشتها را گره می‌کنند، دنبال علما رفتند. از علما پیدا شده این نهضتهایی که هست. آنها درباری [اند]؟! البته تویشان کلاهی درباری هست، عمامه‌ای درباری هست. دوتا، سه تا، چهارتا، که همه مردم می‌شناسند همه شان آنها را؛ مردم هم می‌دانند کیست؛ اینها از علما نیستند. علمای درباری که الآن هست، چند تا معممی است که آنها درست کرده‌اند از همین سازمان امنیت، اسمش را گذاشتند ملّا! کیْ همچو چیزی هست؟ علما درباری هستند؟!
اینها را تبلیغات اینها درست کرده که شما را از آنها جدا بکند. وقتی که قوه علما از قوه ملت جدا شد، دیگر نمی‌توانند یک کاری انجام بدهند. اینها نقشه‌هایی است که اینها کشیده‌اند؛ با اسمهای مختلف به جوانهای ما تبلیغات کرده‌اند که شما را از اسلام و از عرض می‌کنم علمای اسلام جدا بکنند. وقتی جدا کردند، هر کاری که می‌خواهند بکنند.
سیل انقلاب، نابودکننده شاه و غارتگران
در هر صورت، الآن این قیامی که در ایران شده و این نهضتی که در ایران شده است و هر روز دارد دامنه‌اش زیادتر می‌شود، الآن که ما اینجا نشسته ایم بدانید که در ایران در خیلی از شهرستانهای ایران، الآن انقلاب هست؛ و همین حالا که ما نشستیم، آنجا فریاد هست یا زد و خورد هست یا عرض می‌کنم کشت و کشتار هست. این انقلابی که الآن در
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>