مصاحبه
زمان: 15 آبان 1357 / 5 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: لزوم انقراض سلسله پهلوی - تبیین سیاست خارجی جمهوری اسلامی
مصاحبه کننده: خبرنگار کانال دو - تلویزیون آلمان
سؤال: [شاه ایران حکومت نظامی تشکیل داده است (1)؛ نظر یا عکس العمل شما چیست؟]
جواب: با این حکومت نظامی، مردم همان رفتار را می‌کنند که با حکومتهای نظامی دیگر کردند. و این دست و پا کردنها در ایران دیگر هیچ رنگی ندارد، و فایده‌ای برای شاه ندارد. شاه باید برود و چاره‌ای جز این نیست.
- [آیا حضرتعالی سلطنت مشروطه را قانونی قبول خواهید کرد و اگر شاه استعفا بدهد و فرزندش جای او بنشیند مورد قبول شما خواهد بود؟]
- هرگز سلطنت مشروطه مورد قبول ما و ملت نخواهد بود، بلکه رژیم سلطنتی باید از بین برود؛ و این سلسله هم بخصوص مورد تنفر این ملت است و باید از بین برود و مردم خودشان رژیمی را انتخاب کنند.
- [موضع و روابط حضرتعالی، پس از اینکه حکومت اسلامی در ایران به قدرت برسد، در رابطه با کشورهای بزرگ دنیا، ابرقدرتها و کشورهای شرق و غرب و سایر کشورها چگونه خواهد بود؟]
- تمام کشورها اگر احترام ما را حفظ کنند ما هم احترام متقابل را حفظ خواهیم کرد، و اگر کشورها و دولتها بخواهند به ما تحمیلی بکنند از آنها قبول نخواهیم کرد. نه ظلم به دیگران می‌کنیم و نه زیر بار ظلم دیگران می‌رویم.
- [راجع به مسلمانانی که در روسیه هستند؛ آیا مورد نظر شما هستند و کمکی بدیشان برای رهایی شان می‌توان کرد؟]
- آنها برادران ما هستند. ما با تمام مسلمانان برادر هستیم و این یک اصل اسلامی است که هر مسلمانی باید به مسلمان دیگر کمک کند.

صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>