مصاحبه
زمان: 16 آبان 1357 / 6 ذی الحجه 1398
مکان: پاریس، نوفل لوشاتو
موضوع: اعتصاب شرکت نفت - نفی هر نوع سازش
مصاحبه کننده: خبرنگار روزنامه انگلیسی فاینشنال تایمز
سؤال: [با سفارش کردن به مردم ایران در مورد مبارزه با رژیم شاهنشاهی، آیا نتایج مهم این برخورد را که خون زیادی خواهد ریخت می‌پذیرید؟ اگر این برخوردها شدت یابد، در نظر دارید که باز مبارزه‌تان را ادامه دهید؟ اگر شورش خونین در ایران راه بیفتد، بدون قید و شرط از آن پشتیبانی خواهید کرد؟]
جواب: ملت ایران برای رهایی از چنگال دیو استبداد و استعمار و رسیدن به حکومت اسلامی، نهضت مقدس اسلامی خود را آغاز کرده و به یاری خدای تعالی تا رسیدن به پیروزی ادامه خواهد داد. بدیهی است که چون دشمنان قسم خورده مردم، یعنی شاه و حامیانش به آسانی حاضر به کنار رفتن نیستند، لهذا لجاجت دشمنان ملت و مقاومت دلیرانه مردم مسلمان در مقابل آنان، ضایعاتی برای آنان به بار خواهد آورد. ولکن مسلمان می‌داند که اگر کشته شود در صف شهدای کربلاست و چیزی را از دست نمی‌دهد و بدین مناسبت تا پیروزی نهایی به قیام خود ادامه می‌دهد ...
- [اخیراً مخالفت خود را علیه دولت نظامی جدید اعلان کرده اید. آیا از مردم خواهید خواست که علاوه بر اینکه بر ضد شاه به پاخیزند، بر ضد ارتش نیز قیام کنند؟]
- ما اکنون ملت را دعوت به هجوم و حمله به ارتش نکرده ایم. تنها از سربازان و افسران ارتش خواسته ایم که اطاعت از فرماندهان خود نکنند و به صاحب منصبان ارتش نیز هشدار داده‌ام که از شاه اطاعت و حمایت نکنند. و من امیدوارم که سربازان و افسران، که پیوندشان با مردم بریده نشده است، هرچه زودتر به آغوش باز ملت بازگردند، تا پیروزی را در آغوش کشند ...
- [آیا راه سازشی باقی مانده است که شما از طرف شاه بپذیرید؟]
- نه، هرگز.