- [حضرت آیت الله! شما در برنامه‌های خودتان و برای حل مشکلات اقتصادی، گویا نظر داده اید که می‌خواهید بانکها را ببندید. آیا در شرایط کنونی در این دوران و وضع اقتصادی ممکن است ما بانکها را ببندیم؟]
- چنین مسئله‌ای اصلاً نبوده است. بنابراین سؤال شما اساسی ندارد.
- [حضرت آیت الله، از چندی پیش، شاه نسبت به بعضی از مخالفین خود نظر مساعدی را نشان داده است. چرا شما نظر موافق شاه را رد کرده اید؟ و همین طور می‌گویند که شما با آقایان مهندس بازرگان و دکتر سنجابی در اینجا ملاقاتهایی داشته و مذاکراتی کرده اید. نتیجه مذاکرات چه بوده است؟]
- اما مسائلی که شاه همیشه طرح می‌کند و به صورتهای مختلف درمی آورد، تمام اینها برای فریب ملت است. ملت که اکنون رشد پیدا کرده و خیانتها و جنایتهایی که در این پنجاه سال در ایران شده ملاحظه کرده است، خدعه‌ها را نمی‌پذیرد. و اینکه ما نپذیرفتیم، برای اینکه ملت نمی‌پذیرد ما هم نمی‌پذیریم، و تمام اینها خدعه است. شاه می‌خواهد با این خدعه‌ها بر تخت سلطنت مستقر شود و بعد از چندی کارهای خود را و بلکه بدتر از آن را شروع کند. و اما مذاکرات با آقایان بازرگان و سنجابی، بله اینها آمدند و من مسائل ایران را و مصالح ملت را به آنان گفته‌ام و آنان هم مخالفتی ابراز نداشتند.
- [حضرت آیت الله، چندی است که اقلیتهای مذهبی مثل یهودیان، مسیحیان و زرتشتیان احساس ترس و ناراحتی می‌کنند. وضعیت آینده آنها را در یک حکومت اسلامی چگونه می‌بینید و چه نظری دارید؟ بخصوص که در کشورهای غربی اینگونه برخوردها را با اقلیتها به عنوان یک نوع نژادپرستی تلقی می‌کنند.]
- تمام مطالبی که اخیراً پخش شده، تبلیغاتی است که شاه بر ضد این نهضت به راه انداخته است. اسلام نسبت به این اقلیتها احترام قائل است. این شاه است که می‌خواهد با این حرفها، نهضت ما را آلوده کند. باید غرب متوجه باشد که اسلام نسبت به اقلیتهای مذهبی بسیار با احترام رفتار می‌کند. من بارها گفته‌ام که آنان در ایران آزادانه مراسم خود را انجام می‌دهند و ما موظفیم از آنان نگهداری نماییم.
- [نظر حضرت آیت الله در موردروی کار آمدن دولت نظامی جدید و دستگیری هویدا، نخست وزیر
صحیفه امام خمینی
Rouhollah Website is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License. <Rouhollah Website/>